نحوه استفاده

روش استفاده از دستگاه کشش کمر L5، توسط تیم تحویل دهنده دستگاه بصورت کامل آموزش داده می شود جهت آشنایی مختصر می توان گفت، L5 دستگاهی است که براساس نیروی ایجاد شده پنوماتیک به میزان مورد نیاز، باعث کشش ستون فقرات در ناحیه کمر می شود. کافی است روی آن دراز بکشید، کمربندهای ناحیه لگنی و شکمی را بسته و به کمک کمربندهای جانبی خود را روی دستگاه تثبیت کنید. در این حالت به کمک پمپ باد دستی، دستگاه را فعال و نیروی ترکشن مناسب فیزیک بدنی خود را مطابق دستورالعمل دستگاه اعمال نمائید.